ประชาสัมพันธ์โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการจำหน่ายสินค้ากระเทียมปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่

???????ประชาสัมพันธ์โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการจำหน่ายสินค้ากระเทียมปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต2563/64 บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้ง
1. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินงาน ลงวันที่ เมษายน 2564
2. คำสั่งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1449/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
????รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ????