วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ