วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด Online และ Offline และการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน” ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวธิติมา หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม?ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีวิสาหกิจชุมชนแปรรูปการเกษตรสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 33 ราย