วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพิกุลทอง รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางสาวธิติมา หอมวุฒิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โดยทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอและชี้แจงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ และการค้า การลงทุน